راهبردی دوم

شخصي سازي و توسعه آموزش حرفه اي با رویکردهای نوین

( ناكارآمدي نظام آموزشي سنتي و عدم تناسب محتواي آن با نيازهاي جامعه و افراد )

چالش یک

 چالش شخصی سازی فرآیند آموزش و ایجاد پلتفرم های یادگیری متناسب با شخصیت و ویژگی‌های فردی

_
Audiences

مخاطبین

_
 • فعالین و دغدغه مندان حوزه آموزش و تربیت
 • تولید کنندگان نرم افزار و پلتفرم های آموزشی
 • معلمین و مربیان خلاق
 • کنشگران و فعالین رسانه ای تعلیم و تربیت
 • تیم ها و مجموعه های آموزشی نوآور
Goals

اهداف

_
 • افزایش بهره‌وری در یادگیری دانش‌آموزان به کمک شناخت شخصیت آن‌ها
 • آسان‌ کردن آموزش
 • ارائه روش‌های تدریس متناسب با شخصیت هر فرد به دبیران
چالش دوم

چالش سنجش نقاط ضعف و قوت افراد با کمک هوش مصنوعی و آزمون های تحلیل میزان یادگیری

_
Audiences

مخاطبین

_
 • فعالین و دغدغه مندان حوزه آموزش و تربیت
 • تولید کنندگان نرم افزار و پلتفرم های آموزشی
 • معلمین و مربیان خلاق
 • کنشگران و فعالین رسانه ای تعلیم و تربیت
 • تیم ها و مجموعه های آموزشی نوآور
Goals

اهداف

_
 • سنجش یادگیری و نیازهای همه جانبه یادگیرندگان
 • ارائه شیوه های اثر بخش ارزیابی دانش آموزان
 • شناسایی و تشخیص ناتوانی در یادگیری و ارائه راهکار متناسب با ویژگی های شخصی افراد
 • ایجاد ارتباط بین ضعف ها و قوت های شناختی و تحصیلی
چالش سوم

چالش ایجاد دوره های مهارتی و تولید محتوای شخصی سازی شده به منظور کشف استعدادها و مهارت آموزی

_
Audiences

مخاطبین

_
 • فعالین و دغدغه مندان حوزه آموزش و تربیت
 • تولید کنندگان محتو
 • معلمین و مربیان خلاق
 • کنشگران و فعالین رسانه ای تعلیم و تربیت
 • تیم ها و مجموعه های آموزشی نوآور
Goals

اهداف

_
 • آموزش مهارت های زندگی ، حرفه ای و شغلی به دانش آموزان
 • تولید محتوای متناسب و فاخر جهت نشر و اشاعه آموزش های مهارتی
 • ارائه آموزش های مهارتی به صورت قابل دسترس در هر زمان و مکان
 • ایجاد مرجع آموزش های مهارتی برای مدارس در پایه های تحصیلی مختلف
چالش سوم

چالش ارائه روش های کاربردی سازی علم و ایجاد فهم عمقی در دروس تحصیلی دانش‌آموزان

_
Audiences

مخاطبین

_
 • فعالین و دغدغه مندان حوزه آموزش و تربیت
 • معلمین و مربیان خلاق
 • کنشگران و فعالین رسانه ای تعلیم و تربیت
 • تیم ها و مجموعه های آموزشی نوآور
Goals

اهداف

_
 • ارائه کاربرد عملی ، علوم به دانش‌آموزان از طریق شبیه‌ساز، بازی ، انیمیشن
 • تشویق دبیران به کاربردی سازی دروس

پوستر چالش ها

برای دانلود در ابعاد بزرگ کلیک کنید

اینستاگرام ستاپشرکت در چالشتماس با ماراهنمای چالشارسال ایمیل