رویداد و شبکه سازی

همراه هم پیش بریم!

بذری که می‌خواد رشد کنه، منتظر یه روز نه نور هست. کسی که دغدغه و ایده داره، منتظر یه جایی هست تا اونو مطرح کنه
ستاپ با برگزاری رویداد و شبکه‌سازی و شتابدهی طرح‌ها و ایده‌های مختلف، سعی می‌کنه روزنه‌ای برای رشد تعلیم و تربیت باشه.

رویداد و شبکه سازی

همراه هم پیش بریم!

رویدادها

نگارخانه

ثبت درخواست

لطفا زبان کیبورد خود را به حالت انگلیسی تنظیم کنید