شاخص های ارزیابی محصولات رویداد ملی ستاپ

شاخص های ارزیابی و داوری محصولات ثبت شده در رویداد ملی ستاپ

ارائه شاخص های ارزیابی محصولات برای به جریان انداختن مسیر رشد در دو مرحله‌ی شتابدهی و سرمایه‌گذاری...

همان طور که قبلا به آن اشاره کرده بودیم، آثار ثبت شده در رویداد ملی ستاپ شامل ایده و محصولات بوده است.
و حال بعد از بررسی ایده ها و برگزاری بوت کمپ بذرمایه‌ی ستاپ (ویژه ایده‌ها) هم اکنون دییرخانه‌ی رویداد ملی ستاپ فرآیند ارزیابی محصولات ثبت شده را آغاز کرده است.

از بین ۳۵۰ طرح ارسالی به دبیرخانه‌ی رویدادملی ستاپ، 200 مورد آن محصولاتی هستند که از جای جای ایران بوده، که هرکدام میتوانند تحولی بزرگ در آموزش تعلیم‌ و تربیت کشور ایجاد کنند.
در جدول زیر شاخص های ارزیابی محصولات برای به جریان انداختن مسیر رشد در دو مرحله‌ی شتابدهی و سرمایه‌گذاری معرفی شده است.

 

آخرین خبرها