بچه‌های جدید، بچه‌های قدیم

امکان نداره معلم باشی و عبارت‌های «ای بابا! بچه‌های جدید چرا اینطوری شدن؟!» یا «دانش‌آموز فقط دانش‌آموزای قدیم» یا خیلی عبارت‌های دیگه در وصف شیطنت و حرف گوش نکن بودن بچه‌های الان رو نشنیده باشی.