بازی‌آموزی در فرهنگ ایرانی

بازی کردن یکی از مهم‌ترین و موثرترین راه‌های رشد سالم و آموزش کودک است. حین فرآیند بازی کودک مهارت‌هایی مثل نحوه تفکر، حل مسئله، تصمیم‌گیری و داشتن خلاقیت را می‌آموزد.