نوآوری فراگیر آموزشی

دستیابی به عدالت آموزشی و تربیتی و  زدودن  محرومیت  آموزشی و تربیتی در سراسر کشور نیازمند استفاده از روش های دانش محور و نوآورانه است. حرکت به سمت بهره‌گیری از روش‌های نوین و فراگیر در حوزه آموزش و توانمندسازی پایدار مستضعفان جزو موضوعاتی است که فعالان حوزه آموزش باید درباره آن به ایده‌پردازی و ارائه طرح‌های عملیاتی مبادرت نمایند. جهت حل بسیاری از مسائل آموزشی و تربیتی  مناطق محروم نیاز به نوآوری‌های فراگیر آموزشی است؛ نوآوری‌هایی که با هزینه‌های حداقلی گستره وسیعی از مخاطبان را تحت آموزش و توانمندسازی قرار دهد. همچنین این نوآوری‌ها در ابعاد مختلفی همچون تولیدمحتوا، قالب، ابزار آموزشی، مخاطب، جذب جذب منابع مالی و… باشد.

 

اهداف:

 • حل مسائل مناطق محروم به‌وسیله نوآوری های فراگیر آموزشی
 • ایجاد تحول در زیرساخت آموزشی و حرکت به سمت ساختار هوشمند

 

مخاطبین:

 • دانش آموزان
 • معلمین

 

نکات مهم در محور نوآوری فراگیر آموزشی:

 • خلاقیت ، نوآوری ، تغییر و یا تحول نسبت به راه حل های موجود
 • امکان اجرای ایده در سطح مدارس و تناسب با سازکارهای آموزش و پرورش
 • ارتباط راهکار پیشنهادی با اهداف استراتژیک سند تحول بنیادین آ.پ
 • منطبق با اقتضائات مناطق کم برخوردار

 

جزئیات مورد انتظار از ایده/محصول:

ایده‌ها و طرح ‌هایی باید ارائه گردد که زمینه را برای دسترسی همگانی و بدون تبعیض به آموزش حرفه‌ای دانش آموزان و توانمندسازی پایدار آن‌ها در مناطق کم‌برخوردار را فراهم کند.

 

نوع حمایت:

 • سرمایه گذاری
 • خرید محصول / خدمت
 • سفارشی سازی
 • حمایت زیرساختی

دیگر محورها