محصولات و خدمات حوزه کودک و خانواده

بي‌شك‌ خانواده‌، به عنوان نهادی مقدس و بی‌بديل، نخستين، مهم‌ترین‌ و اصلی‌ترین‌ پرورشگاه‌ و آموزشگاه‌ فرد محسوب‌ مي‌شود و يكي‌ از نهادهاي‌ آموزشي‌ و پرورشي‌ عمدة‌ جامعه‌ است‌. بنابراين‌ بيان هر گونه سخن و انديشه‌ای دربارۀ تربيت کودکان و نوجوانان و داشتن هر گونه‌ انتظاري‌ از آنان‌ بي‌توجه‌ به‌ نقش حياتی خانواده، سخن و انديشه‌ای نادرست قلمداد می‌شود و انتظاري‌ عبث‌ و بيهوده‌ است . در تعليم‌ و تربيت‌ فرزندان‌ سؤال‌های‌ مهمي‌ مطرح‌ هستند‌ كه‌ همة‌ ما پدران و مادران، معلمان و مربيان بايد صميمانه‌ و صادقانه‌ به‌ آنها بينديشيم‌ و پاسخ‌ مناسب‌ بدهيم‌.

سوالاتی مانند :

من‌ چگونه‌ پدر یا مادری ‌ هستم‌؟

آيا من‌ خود به‌ عنوان‌ پدر يا مادر، الگوي‌ شايسته‌اي‌ هستم‌؟

آيا من‌ به‌ عنوان‌ پدر يا مادر، به‌ فراهم‌ كردن‌ امكانات‌ رشد و شكوفايي‌ همه‌جانبۀ‌ توان‌هاي‌ بالقوة‌ فرزندم‌ توجه‌ دارم‌؟

آيا من‌ به‌ عنوان‌ پدر يا مادر، توانسته‌ام‌ به نيازهاي‌ همه‌جانبۀ‌ فرزندم‌ پاسخ مناسب دهم‌؟

و ………

بنابراين‌ نیاز به  آموزش‌ خانواده‌ها به‌ خصوص‌ در دورة‌ کودکی به‌ طور مضاعف‌ احساس‌ مي‌شود. در برنامۀ‌ آموزش‌ خانواده‌، توجه‌ به‌ نيازها، انتظارها و تأكيد بر آموزش‌ مهارت‌هاي‌ اساسي‌ كودكان‌، توسط‌ مادران‌ و پدران‌ و مربيان‌ جايگاه‌ ويژه‌اي‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. از اين‌ رو، با قاطعيت‌ بايد گفت‌ كه‌ نظام‌ آموزش‌ و پرورش‌، هيچ‌ گاه‌ بدون‌ آموزش‌ خانواده‌ها و مشاركت‌ خانواده‌ها موفق‌ نخواهد شد. به‌ بيان‌ ديگر آموزش‌ خانواده‌، امري‌ واجب‌ است؛ زيرا خانواده‌ها برای فرزندشان بيشتر به‌ حمایت‌های‌ آموزشي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ نياز دارند و بايد بيشتر در برنامه‌ها و فعالیت‌های‌ آموزشي‌، پرورشی‌ و توان‌بخشی‌ فرزندانشان‌ مشاركت‌ داده‌ شوند.

اما بدیهی است که آموزش‌ خانواده مانند هر امر ديگري‌ نياز به‌ برنامه‌ريزي‌ دارد و آموزش‌ خانواده‌ بدون‌ برنامه‌ريزي‌ و مشخص‌ كردن‌ هدف‌ها، روش‌ها و محتوا، تلاشي‌ ناموفق‌ و ناكامل‌ خواهد بود.

موضوع مهمی که متاسفانه در سال های اخیر همواره به عنوان یکی از چالش ها و خلاء های نظام آموزشی کشور ما بوده است. هر چند که برخی از مدارس و دغدغه مندان حوزه تعلیم و تربیت ، خلاقیت‌ها و اقدامات ارزشمندی را طی سال های اخیر جهت آموزش خانواده ها اجرایی نموده اند اما واقعیت اینست که هنوز هم نمیتوان گفت نیاز های این بخش مهم از نظام تعلیم و تربیت مرتفع گردیده است.

از طرفی شناخت دنیای کودکان به ما این امکان را می‌دهد تا بهتر بتوانیم با آن‌ها ارتباط برقرار کنیم. بسیاری از ما تصور می‌کنیم کودکان درکی از دنیای پیرامون خود ندارند. واقعیت این است که کودک هر چند به چیستی‌ها، چرایی‌ها و چگونگی‌ها به اندازه بزرگسالان مسلط نباشد اما بینش خاص خود را به دنیا دارد. ممکن است کودک متوجه تفاوت نگاه دیگران با خودش نباشد اما این به معنای عدم درک جهان نیست بلکه فقط دنیا را از زاویه دید خود ادراک می‌کند.همچنین کودک برای رشد مناسب ، تجربه کردن، کشف کردن ، شناخت خود و ارتباط برقرار كردن نیاز به راهی كودكانه دارد تا بتواند همواره قوه خلاقیت، انتزاع و تخیلش رشد كند.

لذا هدف از بیان این مسئله ، درخواست برای ارائه هرگونه راهکار و یا ایده پیشنهادی جهت رفع نیازهای محتوایی و دسترسی آسان و برنامه ریزی شده آموزش های مرتبط با خانواده و ارتقاء نقش آنان در امر تعلیم و تربیت و همچنین شناخت نیازها و حل چالش‌های کودکان است.

برهمین اساس، موضوعات این محور در سه گروه یادگیری و بازی، بهداشت و حمایت از کودکان و آموزش خانواده، در اولویت قرار دارند.

 

 • اهداف
 • طراحی سلسله مباحث تربیتی و آموزشی خانواده
 • ایجاد بستر های به روز جهت ارائه مباحث تربیتی در خانواده
 • برگزاری کارگاه های مهارت محور برای خانواده ها
 • تهیه بسته های چند رسانه ای تربیتی آموزشی خانواده
 • تولید محتوای متناسب و فاخر جهت نشر و اشاعه آموزش های مهارتی به کودکان
 • ارائه آموزش های مهارتی به صورت قابل دسترس در هر زمان و مکان برای کودکان

 

 • جزئیات مورد انتظار از ایده/محصول

با توجه به بیان کلیات مسئله ، به دنبال راه حل‌های زیر هستیم:

 • ارائه هر گونه راهکار و یا محتوای آموزشی تربیتی ویژه خانواده ها . به طور مثال هر گونه راهکاری که امکان بهره برداری شخصی و ویژه توسط خانواده ها را داشته باشد و خانواده ها بتوانند فارغ از هر گونه ارتباط رسمی با معلم یا مربی مدرسه ، از این محتوا و یا دوره جهت ارتقاء سطح دانش و تعامل خود با فرزندش بهره برداری نماید.
 • ارائه پلتفرم های آموزش و ارتقاء سطح بنیان خانواده و تعامل موثر با اولیای مدرسه در جهت تربیت فرزندان بر اساس اهداف سند تحول بنیادین. در واقع راه حل هایی که نقش کلیه اجزاء مرتبط با تربیت نسل از خانواده گرفته تا معلم ، مربی و دانش آموز در کنار یکدیگر در یک بستر تعاملی تعریف شده باشد.
 • ارائه هر گونه محتوا ،راهکار و یا محصول نوآورانه در جهت آموزش مهارت های مختلف زندگی به کودکان

 

 • نکات مهم در محور محصولات و خدمات حوزه کودک و خانواده
 • خلاقیت ، نوآوری ، تغییر و یا تحول نسبت به راه حل های موجود
 • امکان اجرای ایده در سطح مدارس و تناسب با سازکارهای آموزش و پرورش
 • ارتباط راهکار پیشنهادی با اهداف استراتژیک سند تحول بنیادین آ.پ
 • سهولت در دسترسی به محتوا

 

 • مخاطبین:
 • دانش‌آموزان
 • معلمین
 • خانواده
 • مدیران مدارس و مجتمع های آموزشی

دیگر محورها