رویداد 1401

مطالعات گسترده و بررسی‌های میدانی، ضمن ملاحظه ماهیت پویا و پیوسته نظام تعلیم و تربیت، گویای این واقعیت است که تنها می‌توان از طریق فرایندی تحولی و نهادینه‌شده به ایجاد تحول بنیادین در این حوزه امیدوار بود و این مهم، جز با بهره‌گیری از دانش روز، اندیشه‌ صائب تجربه‌مندان نوآور و مشارکت فعال جامعه نخبگانی کشور، تحقق نخواهد یافت.

پخش ویدیو

در این راستا، با همراهی و مشارکت مجموعه‌های دغدغه‌مند و تحول‌خواه، رویداد ملی ستاپ (سکوی تحول آموزش و پرورش) با تفکر ارائه راهکارهای نوین و خلاق آموزشی-تربیتی، به منظور حل نوآورانه و فناورانه چالش‌های موجود در نظام تعلیم و تربیت کشور، ضمن حمایت از افراد، گروه‌های نوآور و استارتاپ‌های فعال این حوزه،  شکل گرفت.

محورهای رویداد

تغییر فضای آموزشی و بهره گیری از روش ها و ابزارهای نوین

تغییر فضای آموزشی و بهره گیری از روش ها و ابزارهای نوین

بهبود کارایی مدارس و نهادهای آموزشی

بهبود کارایی مدارس و نهادهای آموزشی

تقویت بنیان های فرهنگی – اجتماعی و ارتقاء نقش آنها در امر تعلیم و تربیت

تقویت بنیان های فرهنگی – اجتماعی و ارتقاء نقش آنها در امر تعلیم و تربیت

شخصی سازی و توسعه آموزش حرفه ای با رویکردهای نوین

شخصی سازی و توسعه آموزش حرفه ای با رویکردهای نوین

عدالت آموزشی و تسهیل دسترسی به منابع و امکانات

عدالت آموزشی و تسهیل دسترسی به منابع و امکانات

نگارخانه

حامیان ما