کارگاه در مسیر شکل گیری استارت آپ های آموزشی پرورشی

تحول دیجیتال در دنیای آموزش لزوم کارآفرینی آموزشی پرورشی مهارت های لازم برای آغاز یک مسیر استارتاپی دلائل موفقیت و شکست استارتاپ ها

تحول دیجیتال در دنیای آموزش لزوم کارآفرینی آموزشی پرورشی مهارت های لازم برای آغاز یک مسیر استارتاپی دلائل موفقیت و شکست استارتاپ ها