سرمایه گذاری وشتابدهی

_

ستاپ در بخش شتابدهی با ایفای نقش تسهیل گری و با حمایت از استارتاپ ها در ابتدای راه اندازی به بالا بردن و در نهایت به رشد سریعتر آنها کمک میکند.

سرمایه گذاری و شتابدهی
ستاپ با حضور فعال در اکوسیستم و با حمایت از رویدادهای استارتاپی همواره به دنبال شناسایی تیم‌های مستعد و نوآور است.
ارسال درخواست

فضای کار اشتراکی

_

ستاپ در بخش شتابدهی با ایفای نقش تسهیل گری و با حمایت از استارتاپ ها در ابتدای راه اندازی به بالا بردن و در نهایت به رشد سریعتر آنها کمک میکند.

فضای کار اشتراکی
ستاپ با حضور فعال در اکوسیستم و با حمایت از رویدادهای استارتاپی همواره به دنبال شناسایی تیم‌های مستعد و نوآور است.
ارسال درخواست

مشاوره و مربیگری

_

ستاپ در بخش شتابدهی با ایفای نقش تسهیل گری و با حمایت از استارتاپ ها در ابتدای راه اندازی به بالا بردن و در نهایت به رشد سریعتر آنها کمک میکند.

مشاوره و مربیگری
ستاپ با حضور فعال در اکوسیستم و با حمایت از رویدادهای استارتاپی همواره به دنبال شناسایی تیم‌های مستعد و نوآور است.
ارسال درخواست

لابراتوار ستاپ

_

ستاپ در بخش شتابدهی با ایفای نقش تسهیل گری و با حمایت از استارتاپ ها در ابتدای راه اندازی به بالا بردن و در نهایت به رشد سریعتر آنها کمک میکند.

لابراتوار ستاپ
ستاپ با حضور فعال در اکوسیستم و با حمایت از رویدادهای استارتاپی همواره به دنبال شناسایی تیم‌های مستعد و نوآور است.
ارسال درخواست

شبکه سازی و حضور در رویدادها

_

ستاپ در بخش شتابدهی با ایفای نقش تسهیل گری و با حمایت از استارتاپ ها در ابتدای راه اندازی به بالا بردن و در نهایت به رشد سریعتر آنها کمک میکند.

شبکه سازی و حضور در رویدادها
ستاپ با حضور فعال در اکوسیستم و با حمایت از رویدادهای استارتاپی همواره به دنبال شناسایی تیم‌های مستعد و نوآور است.
ارسال درخواست

ثبت نام شرکت در رویدادها

_

ستاپ در بخش شتابدهی با ایفای نقش تسهیل گری و با حمایت از استارتاپ ها در ابتدای راه اندازی به بالا بردن و در نهایت به رشد سریعتر آنها کمک میکند.

ثبت نام شرکت در رویدادها
ستاپ با حضور فعال در اکوسیستم و با حمایت از رویدادهای استارتاپی همواره به دنبال شناسایی تیم‌های مستعد و نوآور است.
ارسال درخواست