تکاپو پیمان

تکاپو پیمان به دنبال آموزش متفاوت و کاربردی والدین و معرفی خدمات نوین آموزشی می باشد تا والدین ضمن تشخیص به هنگام پتانسیل های شخصیتی، شناختی و هیجانی فرزندشان، با مشاوره با متخصصان علوم تربیتی، بهترین مسیر رشد و موفقیت را برای آنان انتخاب نمایند.